Kundberättelser från iP.1´s kunder

API Dokumentation

SMS är en kommunikationskanal som erbjuder otroligt många användningsområden

Ta del av våra artiklar för att få reda på hur andra använder SMS- och kommuninationstjänster från iP.1!

Uppdatera underkonto

Uppdatera underkonto Uppdatera ett enskilt underkonto Endpoint Endpoint: PUT /api/me/children/{child} Denna endpoint låter dig uppdatera ett enskilt underkonto kopplat till ett konto. Anropsadata-typ ID Ett enskilt underkontons unika konto-ID Name Ett enskilt underkontos märkning eller namn. Responsdata-typ Key Ett enskilt underkontots API-nyckel. Parent Ett enskilt underkontos föräldra-konto. Type Ett enskilt underkontos konto-typ. Balance Ett enskilt underkontos […]

Lista underkonton

Lista underkonton Lista samtliga underkonton Endpoint Endpoint: GET /api/me/children Denna endpoint låter dig lista samtliga underkonton kopplade till ett konto. Lista enskilt underkonto Endpoint Endpoint: GET /api/me/children{child} Denna endpoint låter dig lista ett enskilt underkonto kopplade till ett konto. Responsdata-typ Key Ett enskilt underkontos API-nyckel. Parent Ett enskilt underkontos föräldra-konto. Type Ett enskilt underkontos kontotyp. Balance Ett […]

Skapa underkonto

Skapa underkonto Skapa ett nytt underkonto Endpoint Endpoint: POST /api/me/children Denna endpoint låter dig skapa ett nytt underkonto, underordnat ditt huvudkonto. Anropsdata-typ Name Kontots märkning. Exempelvis avdelningsnamn eller annat namn som anspelar på kontots syfte. Responsdata-typ Key Ett underkontots API-nyckel. Parent Ett underkontos föräldra-konto. Type Ett underkontos konto-typ. Balance Ett underkontos saldonivå. Kan bestå av en […]

Detaljer konto

Detaljer konto Hämta detaljer för underkonto Endpoint Endpoint: GET /api/me/account Denna endpoint ger dig en detaljlista för ett enskilt konto enligt responsdata-typen nedan. Responsdata-typ Key Ett enskilt kontos API-nyckel. Parent Ett enskilt kontos föräldra-konto. Type Ett enskilt kontos kontotyp. Balance Ett enskilt kontos saldonivå. Kan bestå av en negativ siffra eller positiv siffra beroende på vilken […]

Överblick konto

Överblick konton Endpoint Endpoint: GET /api/me Denna endpoint ger dig överblick över ditt huvudkonto konto, Responsdata-typ Account Ett enskilt kontos unika ID bestående av prefixet ip1- följt av ett antal siffror. Organization Företagets/organisations namn som står som ägare till kontot. Type ett enskilt kontos kontotyp, swedish eller international. Konton av typ swedish är enbart lämpat för SMS-trafik inom Sverige. All trafik utanför […]

Hantera sid-element

Hantera sid-element Reading a collection of landing page elements Endpoint: GET v2/landings/{landingId}/elements Denna endpoint ger dig en samling av elementen på en specifik landningssida. Se definitionen av datatyp nedan. Läs ett specifikt element Endpoint: GET v2/landings/{landingId}/elements/{elementId} Denna endpoint ger dig ett specifikt element på en landningssida Uppdatera ett element Endpoint: PUT v2/landings/{landingId}/elements/{elementId} Denna endpoint låter […]

Hantera landningssidor

Hantera landningssidor Läs en samling av landningssidor Endpoint: GET v2/landings Denna endpoint ger dig en samling landningssidor för vilka du kan se definitionen av datatypen nedan. Läs en enskild landningssida Endpoint: GET v2/landings/{landingId} Denna endpoint ger dig en enda specifik landningssida. Uppdatera en landningssida Endpoint: PUT v2/landings/{landingId} Denna endpoint kan du uppdatera en specifik landningssida, […]

Statuskoder

Statuskoder Sammanfattning Detta är en sammanfattning av vad varje statuskodgrupp betyder. Sättet som våra statusblock fungerar är att om till exempel koden börjar med 1 så tillhör statusen statusgruppen Info. Detta gör att vi kan lägga till nya statuskoder samtidigt som din programvara fortfarande kan hantera dessa nya statuskoder utan att vara explicit utvecklad för […]

Sammanfattning kontakter

Sammanfattning kontakter Endpoint: GET v2/contacts/meta Denna endpoint tillhandahåller en summering av den kontaktdata som är lagrad i kontaktsystemet Responsdata-typ totalCount Det totala antalet kontakter lagrade. labels En post för varje använd etikett. labels.labelName Etikettens namn labels.usageCount Antalet lagrade kontakter som tilldelats etiketten properties En post för varje använd egenskap. properties.propertyName Namnet/nyckeln för egenskapen. properties.usageCount Antalet […]

Mass-operationer

Mass-operationer Dessa endpoints utför så kallade mass-operationer och kan ibland vara destruktivt eller “farligt” då data kan försvinna om den inte används på rätt sätt. Radera kontakter genom filtrering Endpoint: DELETE v2/contacts Denna endpoint låter dig ta bort alla kontakter som matchar de använda filtren. Dessa är samma filter som för att lista kontakter (se […]

Hantera kontakter

Hantera kontakter Läs en samling av kontakter Endpoint: GET contacts Denna endpoint ger dig en samling kontakter för vilka du kan se definitionen av kontaktdokumentet nedan. Denna samling kan filtreras efter egenskaper, metadata och/eller etiketter med hjälp av frågeparametrar. Metadata finns bara om meta läggs till som en query-parameter. Exempel på filter Läs en enskild […]

Etiketter

Hantera etiketter Dessa endpoints uppdaterar en samtliga kontakter i perspektivet från en etikett och returnerar en sammanfattning av etiketten i fråga. Lägg till en etikett för flera kontakter Endpoint: POST /v2/labels/{labelName}/contacts Denna endpoint låter dig lägga till en etikett till många kontakter samtidigt. Den tar en samling kontakt-ID:n Exempel-input: Radera en etikett Endpoint: DELETE /v2/labels/{labelName} […]

Skicka SMS

Skicka SMS Endpoint Endpoint: POST /v2/batches Skicka ett eller flera SMS Anropsdata-typ I sin kärna behöver enpointen för Skicka SMS följande värden: Dessa värden kommer att direkt att skicka ett meddelande till varje mottagare med meddelande-texten “A very nice message”. Avsändaren på meddelandet kommer att vara “Testnos” sender Ett Anrop kommer att avslås om Sender: […]

Inställningar

Hantera inställningar Varje konto kan ha ett antal inställningar för SMS-tjänster. Dessa kan hanteras med endpoints nedan. Efter endpoints finns en lista över tillgängliga inställningar och deras datatyper. När du ställer in en inställning skapas eller ersätts den antingen beroende på om den har ställts in tidigare. En borttagen inställning återgår antingen till en global […]

Registrera avsändare

Registrera avsändare Innan du kan använda vårt API behöver du registrera en eller flera avsändare. Du kan ha så många avsändare du vill och du kan sedan avregistrera de du inte behöver. För att du ska kunna använda din egen avsändare krävs ett av våra abonnemang, alternativt extratjänsten “Valfri Avsändare”, som köpes separat om du […]

Ta emot inkommande SMS

Ta emot inkommande SMS Om en inkommande leverans-URL anges i kontoinställningarna skickas inkommande SMS-meddelanden till den webbadressen när de är tillgängliga. Innehållet i dessa SMS-meddelanden beskrivs nedan. Vårt system skickar rapporten med POST och förväntar sig ett svar på 200 OK om rapporten levereras korrekt. Om någon annan status (dvs. en felstatus) tas emot kommer rapporten att skickas igen […]

Ta emot leveransrapporter

Ta emot leveransrapporter Om en URL för leveransrapporter har angetss när en batch skapas, kommer rapporter över statusuppdateringar att skickas till den URL så fort de finns tillgängliga. Innehållet i dessa rapporter är beskrivna nedan. Systemet skickar ut rapporter genom metoden POST och förväntar sig ett 200 OK i respons om rapporten tagits emot korrekt. Om någon responsen består […]

Lista Meddelanden

Lista Meddelanden När du listar meddelanden är det alltid i kontexten av en batch. Ett meddelande kan inte existera utanför en batch, därför är alltid ett meddelande placerat hierarkiskt underordnat en batch. Lista en samling av meddelanden Endpoint: GET /v2/batches/{batch}/messages Denna endpoint förser dig med alla meddelanden i en batch med senaste tillhörande leveransrapporter enligt […]

Konversationer

Konversationer Läs meddelanden eller en summering av meddelanden gällande specifika deltagare. Detta kan exempelvis innebära konversationer mellan dig och en specifik kund. Meddelanden Läs meddelanden till och/eller från en tillhandahållen deltagare. Den returnerade datan är en paginerad lista av samma typ som visas i avsnitet för Lista Meddelanden. Sorterad kronologiskt efter skapad datum. mt är […]

Hantera blacklist

Hantera Blacklist Ditt konto har en blacklist med telefonnummer som på något sätt har blockerats från att ta emot SMS. Detta kan göras genom att använda dessa API:er eller genom att mottagaren svarar med ‘STOP’ eller använder extratjänsten “avregistreringslänk”. Responsdata-typ msisdn Det blockerade mobilnumret i MSISDN format. created En tidsstämpel för när numret lades till […]

Batcher

Batch – Gruppering av meddelanden Lista en samling av batcher Endpoint: GET /v2/batches Denna endpoint kommer att ge dig en samling av batcher, enligt batch definition nedan. Observera att messageSummary och priceSummary enbart är tillgänglig i endpointen för enskilda batcher. Batcher listas i kronologisk ordning efter datumet de skapades. Lista en enskild Batch Endpoint: GET […]

Introduktion

Introduktion RESTful API:er från iP.1 Kom igång Vårt SMS API låter dig koppla upp dina webbtjänster och applikationer mot mobiloperatörer världen över och är designat för att hantera höga volymer av SMS-trafik och lämpar sig perfekt för bland annat större grupputskick vid exempelvis marknadsföring, men även singelutskick för automatiserade SMS-larm etc. Skapa ett konto För […]

API Dokumentation

Vi på iP.1 tycker att det ska vara enkelt att utveckla och har fullständig dokumentation över samtliga våra API:er. Välj ovan vilket API du vill implementera genom att klicka på respektive ruta. Upptäck möjligheterna med våra API:er Genom att ladda ner vår demo-app kan du gå en rundtur i våra API:er för att upptäcka funktionalitet […]