iP1 utvecklar specialanpassat verktyg för Polisen för medarbetardialog

Polis – ett omväxlande och intressant arbete där man känner att man gör en viktig samhällsinsats, men som samtidigt kan vara tufft och påfrestande. En betydelsefull del i att personalen är i fokus hos Polisen och att de stöttas i sin yrkesroll och utveckling är medarbetardialogerna. Dessa sker självklart individuellt men en del i att skapa sig en bred bild över läget inom verksamheten är att även arbeta med medarbetarenkäter.

Medarbetarenkäter skickas ut två gånger per år

– Detta sker bland annat genom medarbetarenkäter som skickas ut två gånger per år, säger Oscar Svantesson kommunpolis Skövde, polisområde Skaraborg. Dessa använder vi för att skapa oss en bred lägesbild som i sin tur blir ett underlag för fortsatt utveckling.

För att skapa, skicka ut och sammanställa dessa enkäter anlitar Polisen iP,1. Nu är Polisen inne i ett spännande utvecklingsarbete med iP,1 där även Högskolan i Skövde är inblandad. Det handlar om att ta fram en löpande enkät för utskick två gånger per månad.

Svarsfrekvensen är viktig

– För att få bra svarsfrekvens och svar som är av god kvalitet gäller det både att hitta ett sätt att göra det på som upplevs som enkelt av mottagarna att ta till sig och smidigt att svara på, säger Leif Alvarsson, VD för iP,1.

Där har vi en lång erfarenhet inom iP,1 av att SMS-enkäter ger en hög svarsfrekvens. Nu är inte bara mediet i sig viktigt utan självklart också hur frågor ställs och eventuella svarsalternativ formuleras. Även hur gränssnittet ser ut påverkar och att begränsa antalet frågor. Allt för att det ska upplevas enkelt och snabbt att svara.

Nu är inte bara själva datainsamlingen och hög svarsfekvens viktigt utan även hur resultaten kan sammanställas och presenteras.

Jag upplever att iP.1 är en väldigt bra samarbetspartner i detta projekt. Vi har en bra dialog där de har lång erfarenhet av att bidra med hur vi kan utforma gränssnitt och att ställa frågor ett sätt så att vi får en bra svarsfrekvens och dessutom rapporter av en god kvalitet som output. Det är ett oerhört spännande samarbete där vi har en god diskussion hur svaren ska brytas ner i rapporter på ett sätt så att det blir lättillgängligt både för ledning och för medarbetare. Inte minst viktigt är det ju att få goda underlag för vidare åtgärder.

Oscar Svantesson – Kommunpolis, Polisområde Skaraborg (Foto: Polisen)